• ขอนแก่น

A Day as Royal Chef (One Day Trip)

กุฎีจีน เป็นชุมชน 3 ศาสนา (พุทธ คริสต์ และอิสลาม) 4 ความเชื่อ แต่เดิมชาวโปรตุเกสคือชาติแรกที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในย่านนี้ ทุกวันนี้อิทธิพลจากโปรตุเกสก็ยังเด่นชัดในวิถีชีวิต สถาปัตยกรรม รวมถึงอาหารอีกด้วย ของอร่อยขึ้นชื่อของชุมชนกุฎีจีนคือ “ขนมฝรั่งกุฎีจีน” ซึ่งก็คือคัพเค้กแบบฉบับโปรตุเกส

นอกจากขนมฝรั่งนี้ ที่ชุมชนกุฎีจีนยังมีผู้สืบทอดวัฒนธรรมอาหารไทย-โปรตุเกส ที่รังสรรค์คือเมนูอร่อยๆ โดยการเอาอาหารจานเด็ดโปรตุเกสมาผสมผสานแบบไทยๆ ออกมาเป็นรสชาติอร่อยถูกปาก และมีฝีมือในการทำขนมหวานไทยโบราณที่ต้องใช้ความประณีตขั้นสูง ทริปนี้เปิดโอกาสให้ได้ลิ้มรสเมนูอร่อยต่างๆ ที่หาทานยากมากขึ้นทุกวัน และได้ลองลงมือทำขนมหวานไทยโบราณด้วยตนเองอีกด้วย

อัตรานี้รวมในโปรแกรม

อาหารกลางวันและอาหารว่าง

กิจกรรมตามที่ระบุไว้

มัคคุเทศก์ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

ประกันภัยการเดินทาง
– ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตรานี้ไม่รวมในโปรแกรม

ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล

สินน้ำใจมัคคุเทศก์ (หากท่านประทับใจในการบริการ สามารถเพิ่มให้เป็นกำลังใจแก่ทีมงานได้)
– อาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุในโปรแกรม

ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 24 เมษายน – 13 กันยายน 2561

ข้อแนะนำ

สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบาย และรองเท้าที่กระทัดรัด เช่น รองเท้าผ้าใบ

เตรียมอุปกรณ์ป้องกันแสงแดด เช่น แว่นตากันแดด ครีมกันแดด หมวก หรือร่ม

หมายเหตุ

กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ ทีมงานจะถือประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางหากกรุ๊ป มีไม่ถึง 4 ท่านขึ้นไปและทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาร้าย, การสูญหายความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
– หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
– บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการชำรุดหรือสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว อาทิ เช่น หนังสือเดินทาง, โทรศัพท์มือถือ, กระเป๋าเดินทาง, กระเป๋าสตางค์, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ